Jishnu Mukhoti, Viveka Kulharia, Amartya Sanyal, Stuart Golodetz, Philip H.S. Torr